از راست به چپ، آقایان: محراب مسعودی، اردشیر جمشیدی و محمدطاهر ناصری