یه سا، یکی ز کس و کارون که معلم یکی ز آبادیا نزیک لالی بید؛ بم گد: کار دارم ؛ یه چن روز بیو جام سر کلاس. ز لالی سوار ماشین وابیدم و به راننده گدم که مونه تی آبادی ... پیاده کن. منه یه شوری واستاد و گد: ز هیم شور اروی تا برسی به لا رُهی و ...
رهدم و رسیدم و دم صحو زی، آقا معلم رهد ز دین کارس و 


مو هم آویدم معلم کلاس. کلاس 45 نفر دانش آموز داشت؛ سر برنامه کلاس کار کردم. زنگ اول ریاضی بید و ... زنگ دیندایی هم کاردستی. 
بچه یل گدم: کاردستیاتونه درارین. یکی یکی کاردستیاسونه که ایوردن و مو هم نمره بسون ادادم. قشنگ بیدن؛ نترستم عیو ایرادی منسون بجورم!ز دم نمره بیست دادم بسون... ز همه یکی سون کاردستی نداشت. تا نومسه خوندم و اوید، نهاد وا گریوه و یه دستس ری تیاس بید و یه دستس هم انگسته گرهد بی وا والا و گد: آقا اجازه! مو راست نکردم ... یه هو بچه یل وایک نهادن واهند! گدم نه هندین ! خوو نید! و ... جغله گد: آقا اجازه هی تهمره بم ادرارن و ... یکی ز درگل گد: آقا اجازه! یو کری یه اسو یه لال بهیگ اورده سی کاردستیس ... دوارته وا یک هندستن و جغله هم نهاد وا گریوه و گد: ددوم راستس کرد بی اسو دادمس ... 
به جغله گدم: خا عیوی نداره بیارس تا نمره بت بدم... گد: بسکه تهمره دروردن منه ره زیر یه بردی 
معلم دو کل کلاس، دو تا رفک زید بی به دیوار، یه کل کاردستیا درگله نهاد بی و یه کل هم کاردستی کریله.
لال بهیگ بید، بهیگ بازندوک(بابازک)،بند سیزن، لچک، هورج، هورجین، هور، تی یر، تیر ، توسی، ملار،ارغد، مشک، ناونده ز دون علفا،قاو دینشت و نوک(نمک)و ... کاردستی درگل بید و دارهیش، جفت، گرز، نی شیت، تیشه چووی، کلند چووی، بالنده تاشیده ز چوو، چی کوگ و ...، داس سایه هول(ساته هول،ساده هول،مترسک) و ... هم کاردستی کریل؛ راستیاس یه نمایشگاهی ز کار دستی و هنر درگل و کریل بختیاری بید...
اسو که معلم اوید بس گدم که مو که مزد زت نستیدم اما بجا چن روز که بجات بیدم چن تا ز هیم کاردستیانه بدم؛ گد: هر چه پیل اخوی بت ادم اما ز یونون نه! تیم هنی ز دینسونه و دلم واباسون رهد...