«ارسال کننده رامین طهماسبی راکی»

آری از پشت کوه آمده ام ،

نمی دانستم این  ور کوه  باید برای ثروتمند شدن ، حرام خورد .

برای عشق، خیانت کرد .

برای خوب دیده شدن، دیگری را  بد نشان داد .

برای به عرش رسیدن، دیگری را به فرش کشاند.

وقتی هم با تمام سادگی دلیلش را می پرسم می گویند از پشت کوه آمده .

ترجیح می دهم به پشت کوه برگردم

و تنها  دغدغه ام سالم برگرداندن گوسفندان از دست گرگ های بیابان باشد،

تا این ور باشم و هر لحظه  و به  نوعی از گرگ های  انسان نما روح و روانم برنجد .