پریر ز فاته خونی که ورگشتیم، رهدیم به هونه کیچیم ماهپاره. زنگل زیتر رهدن بی به مال. زنگل وا رختا شه و کلوی به سر، دور تا دور دست به زونی نشستن بی و سرگرم گپ زیدن بیدن. سر کلویاسون، بُک هاسونه بستن بی، چونون که تهنا اسپیدی ریا سون منجا سیاهی و شهی کُلَوی و بُک، به قشنگی برچ ازید. همه سونه ایشنهدم، ز پیشتر که دیدمسون، قشنگتر وابیدن بی.(سیاهی با سفیدی، نقش بندد...)

تا رسیدم، کیچیم ماهپاره، هیم جور که وا زنگل گرم گپ زیدن بید، به روشت(روش،رسم) خومون، دست وند به گردنم؛ هیچ وا نگد و گپ زیدنسه وا زنگل نبرید و گد: آخه ددوم، تو بگو مو منه ای فاته خونی، سی کامرداس واسکه چه سروویی بخوندمی؟ ز تفنگ برنوس بگدمی؛ ز شکالا چپ و چمراستس بگدمی؛ز شمشیر بلندس بگدمی؛ یا ز نوزین سواریس؟
ننشسته و نرسیده، گل بناز، دهدرکامرداس گد بوتی ماه پاره یه دو بیت سروو سی بووم نیخونی؟ گدم ماهبناز سر خوت سلامت بووه دهدرم؛ چامون گرهدمه و ناخوشم؛ نترم بخونم. نه انه و اورداره، اگو: به سرین بوو مردن مو، چامون گرهدیه! ...
یه دم هیچی نگدم، دیندا گدم دایه؛ خوت بگو تا مو و دیرون هم اگویم... ماه بناز سر تال ول نکرد و هی گد: ایسا سی بوو مو نیخونین، ایسا هر جا اروین بی نگفت اخونین و ...
ز جا رهدم به در و گدمک خا ددوم بگو بنیهرم؟ به تفنگ و شمشیر بووت بخونم! به اسب سواری و شکال کردن و ... بخونم به چنه بووت بخونم؟ بوو تو بدبخت یه برزیری بید که همس منه کار و سختی بید ار اخوی ز هم هونون اخونم سیس؟ دهدر دیه هیچی نگد و بی دنگ نشست سر جاس...
اسو خواستم برزیری بخونم؛ دیندا تی خوم گدم خووی نداره! ایسکو اخونمس سی ایسا:
میرمات بنگ ازنه، ای پر کلوری - داسته، تند تند بشون، نری ز زونی
برزیر، نو برزیر غله مند سر پا -  دستته به جا بشون، پاته به هندا
بَزگری نُو بَزگَری چَپَت نَتَنیده           داسته تُن تُن بِکَش غَلِه مَند نَچیده

...
https://www.facebook.com/home.php#!/groups/447712965283219/