پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

تندیس شیر بختیاری در مجلس