تندیس دو شیر، به یادگار و فراخور جایگاه، فر و شکوه جعفرقلی خان اسعد بختیاری در دستیاری و یاری رسانی ها به آزادی و مشروطیت، در بهمن ماه سال 1321شمسی به دست آقایان، محمدتقی اسعد و سهراب اسعد به مجلس شورای ملی ایران پیشکش شد تا در خانه ی مردمان(ملت) ایران زمین در دید مردم و نمایندگان نمایان باشد و یادمان یکی از سران و رهبران مبارز و از جان گذشته ی آزادی و مشروطیت خواه این سرزمین کهن همواره در زبان و اندیشه ی  همگان پابرجا بماند و از آنان به نیکی یاد شود.

   تندیس این دو شیر به مجلس نوساز شورای اسلامی ایران در بهارستان جابجا شده و در بخشی از ساختمان مجلس و در دوسوی پله کان، کار گذاشته شده اند. بر تخت پایه ی این دو تندیس، بر روی برگه ای آهنین که در پایین نگاره بزرگنمایی شده، چنین نوشته شده است: «به یادگار خدمات مرحوم جعفرقلی اسعد بختیاری به آزادی و مشروطیت، تقدیم مجلس شورای ملی گردید. محمدتقی اسعد – سهراب اسعد، بهمن ماه 1321

روان مبارزان آزادی شاد و جاوید ایران