یلدانه اگون شوِ درازه 

شوگار نشست و گفت رازه

 

ای کاش دووارته سال اورگشت

دیدار ابید چی پار تازه

یلداتون خوش و خجسته با !