آمندنی عبدالهی پبدنی، یکی از بزرگ مردان تش رمدان و طایفه ی پبدنی، جان به جان آفرین تسلیم کرد و به دیار باقی شتافت. روانش شاد و یادش گرامی و جاودان باد.