چته؛ سیچه تو وا مو بی بفایی

دلت وامه و خوت هی زم جدایی

 

رکه وامو نکش، نازک دل مو

اووفته زیر پات ار تیم نیایی