«مو که هر جا ارووم غم به ناهامه
هر که یادم بکنه جاس منه تیامه»(رامین طهماسبی راکی)