دهدر ِ اویارِ مالم، تی حسیدون زیر پات 
افتو و مه وا همه آستاره هاس، بندی نات
مشک سوزت پر اَو و لوهات هشک و پر توه
تش بی دی ونده بم، او درد و سوزِ شونه هات
پبده و پبدنی