در میان مردم کوچنده و یکجا نشین بختیاری، هنوز هستند کسانی که هرگز آب بر آتش نمی ریزند و با آب آتش را خاموش نمی کنند و اگر ناچار به این کار شوند(برای پیشگیری از آتش سوزی و جز آن)، در هنگام ریختن آب «بسم الله» می گویند! چرا؟