نگاره ی زیر یکی از بازی های اندیشه ای(فکری) تبار بختیاری را نشان می دهد؛ نام این بازی باستانی چیست؟

پبده و پبدنی