شادروان اله مراد ناصری پبدنی به سرای جاودانه پیوست و فامیل و دوستانش را در اندوه و ماتم نبودش داغدار کرد. آیین هفتمین روز درگذشت زنده یاد پس از نیمروز(شامگاه) جمعه 91/5/27 در یزدان شهر نجف آباد برگزار می گردد. در سوگ و ماتم برادر از دست رفته، با خانواده ی بزرگوار و بازماندگان آن زنده یاد و  فامیل بزرگ ناصری پبدنی همدردی کرده  و برای آنان بردباری و شکیبایی همراه با تندرستی آرزومندیم. روانش شاد و یادش همواره گرامی باد.