آرایه ی زیر نگاره ی ابزار کار فراوری زنان بختیاری است،نام آن چیست؟

برای دیدن نگاره اینجا کلیک کنید