برای ورود، بر روی ادامه ی مطالب در زیر کلیک کنید.

               


برای دیدن نگاره های هر تش، بر روی نام تش مورد نظرکلیک نمایید.

1- نگاره ی شماری از مردان تش ابدال

2- نگاره ی شماری از مردان تش باقر

3- نگاره ی شماری از مردان تش باور

4- نگاره ی شماری از مردان تش درویش عالی

5- نگاره ی شماری از مردان تش رمدان 

6- نگاره ی شماری از مردان تش سلجوقی

7- نگاره ی شماری از مردان تش عبدالعلی

8- نگاره ی شماری از مردان تش محمدرضا(جمشیدی)

9- نگاره ی شماری از مردان تش ناصر