ترمزد(termezd) یک واژه ی بختیاری است، برای چه(یعنی چه)؟ کاربرد آن در باره ی چیست؟