تبار نامه ی رمدان که در سال 1372 گردآوری و تنظیم شد، برخی اسامی فامیل در زیر مجموعه های فرزندان، به دلیل پراکندگی و بی اطلاعی از اسامی و سکونتگاه های فرزندان و نوه و نتیجه آنها ناتمام ماند. یکی از این دسته فرزندان، اولاد النقی رمدان بودند که تنها از نام


5 پسر وی و یگانه دختر جانعلی(معروف به پیرعلی) آگاهی در دست بود که درج گردید و ادامه نام بقیه ناموشته ماند.

خوشبختانه در اوایل تابستان امسال(1391) در فولادشهر و در مراسمی از فامیل، از حضور تعدادی از فرزندان شادروان النقی آگاهی یافتم و برای اولین بار با افرادی از فامیل و تبار خود آشنا شدم. در آن دیدار و از برادرانم درخواست نمودم که با ارسال اسامی فرزندان ذکور، در تکمیل تبار نامه ی پبدنی یاری ام نمایند.

بر همین اساس خواهر گرامی، سرکار خانم مریم تقی قلعه نو فرزند آقای مرتضی تقی قلعه نو قبول زحمت فرموده و اسامی افراد را گردآوری، تنظیم و ارسال نمودند که از ایشان سپاس بیکران دارم. برای چندمین بار از خانم های تبار پبدنی برای درج نکردن نام آنان در تبار نامه پوزش خواسته و امید دارم که روزی با هماهنگی فامیل این کمبود و کوتاهی بازگردانده و اصلاح گردد.

 

« تبار نامه ی(شجره نامه) ارسال شده توسط سرکار خانم تقی قلعه نو

                              به خداوند مهربان

شجره نامه ی فرزندان النقی:علی عسکر یک دختر داشت که از دنیا رفت .

علیدوست یک پسر به نام عباس داشت که اونیز 4پسر به نامهای رحمان، رحیم ، کریم و مهد ی داشت شهرت ایشان قبلا تقی قلعه نو بوده که به توحید ی اصل تغییر دادند  .

رحمان 4 پسر به نامهای حسن ،حسین،محمد و مصطفی دارد .حسن حالا 2 دختر دارد و حسین از او یک دختر به نام نرگس به یادگار در بین ما مانده است .رحمان و فرزندانش در دزفول زندگی می کنند.

رحیم که در وزارت دفاع مشغول بودنددر قسمت هوافضا و بالاترین مرجع در ا لکترومغناطیس در این وزارت بودندایشان درسن 47سالگی از بین ما رفتندو دو پسر به نامهای مهدی و هادی به یادگار ماندکه در تهران ساکن هستند  .

کریم در اهواز زندگی می کند و یک پسر به نام علیرضا دارد.

مهدی در دزفول زندگی می کند و یک پسر به نام حسام الدین دارد.

علی پناه یک پسر به نام عیدی داشت که از او 3دختر به یادگار ماند شهرت ایشان پرنده است و در دزفول ساکن هستند.

جانعلی یک دختر به نام مریم از او به یادگار باقی ماند.

پیر علی ازاو دو پسر به نامهای صفر و مرتضی به یادگار باقی مانده. صفر 6 پسر به نامهای عبدالرضا ،محمد رضا ،غلامرضا ،علیرضا

،حسن و حسین دارد که شهرت ایشان تقی قلعه نو است .

عبدالرضا دو پسر به نامهای اسماعیل و صادق دارد .در شهر شمس آباد زندگی می کنند.

محمد رضا دو پسر به نامهای محمد و مصطفی دارد .در دزفول زندگی می کنند.

غلامرضا دو پسر به نامهای مجید و مجتبی داردودر شهر شمس آباد زندگی می کنند.

علیرضا در تهران زندگی می کند.

حسن دو پسر به نامهای دانیال و ابوالفضل دارد و در شهر شمس آباد زندگی می کنند.

حسین در شهر شمس آباد زندگی می کند.

مرتضی کارمند شرکت نفت است و سه پسر به نامهای سعید ،حمید و محمدداشت که سعید در کودکی از بین ما رفت و حمید و محمدکه شهرت آنها تقی قلعه نو است در شهر شمس آباد زندگی می کنند.»