تش مخفف آتش است . هر گاه پسری در ایل با گزیدن همسر و دارا شدن فرزند ، تصمیم به جدایی از خانواده پدری می گرفت  و برای خود وارگه ( منزلگاه ) جدایی انتخاب می کرد ، اجاقی  تازه برای خود برمی افروخت  و خانواده پدری و فامیل را به خانه جدید خود دعوت می نمود و بدینوسیله استقلال و خودکفایی در زندگی جدید  خود را اعلام می نمود .  آتش  روشن کردن و ایجاد اجاقی نو وجدید ، جدای از اجاق خانواده پدری ، نشانه  بلوغ فکری و شخصیتی وآمادگی شخص برای اداره زندگی خود و فرزندانش بود . بدینوسیله فرزندان و نوه و نتیجه و . . . این شخص  ، خود را منسوب به بانی این منزلگاه و آتش میدانند .