از شما همتباران گرامی درخواست یاری می شود، پوشاک مردم بختیاری و زیرانداز و رواندازهای رایج و مورد استفاده درگذشته را نام ببرید تا در اختیار نسل حال و آینده قرار دهیم و آنها را بیشتر و بهتر با دست بافته ها و شیوه ی زندگی آنها آشنا سازیم.  

پوشش زنان بختیاری

پوشش مردان بختیاری

رو انداز

زیر انداز