سند زیر بر گرفته از کتاب در دست تدوین «از پوده تا پبده» است.

«انتقال یافت از جانب آعالی ابن مرحوم آنادعلی پودنی من طایفه ی بابادی کله به سوی آصلات و اخوان ولدان مرحوم آسهنعلی(صحنعلی) من طایفه.

 همگی، تمامی، موازی نیم شعیر (نیم جو) از جمله ی هفت دانک (دانگ) و نیم 

 


قریه ی کران که در ظهر(پشت ورقه) مرقوم است،به مبلغ دوازده تومان نقد دریافت شد.تحریراً فی 18شهر شعبان المظفر 1291(هجری قمری)»

نامبردگان در سند از تش درویش عالی، طایفه ی پبدنی می باشند.