با واژه ی فردشک (ferdeshk) در گویش بختیاری آشنا هستید؟ این واژه ی ترکیبی در نامیدن چه چیزی بکار برده می شود؟