گفتم خدا خدا را

بر آسمان زیبا بردم دو دست  کارا      

                              گفتم خدا خدا را گیرا کن این دعا را

دارم به دل ز یارا عشقی و مهرزیبا

                              گفتم خدا خدا را رحمی کن این ندا را

اورا میان گلها دیدم چو مهر آرا        

                                  گفتم خدا خدا را  مهری نما  به یارا

طالب شدم چو اورا این نو گل بهارا    

                               گفتم خدا خدا را بر من رسان وفا را

دارم به دل ز یارا چون خون به رگ فشانا 

                                گفتم خدا خدا را جانی رسان تو ما را