جناب آقای عبدالهی و آقای رامین طهماسبی عزیز! ضمن تشکر از تمامی زحمات شما و تشکر از مطالب زیبای شما آقای عبدالهی و همچنین آقای رامین طهماسبی باید عرض کنم که متاسفانه دامنه این پیامک ها تا خارج از کشور هم کشیده شده و متاسفانه در اینجا هم چنین چیزی رواج یافته است.

   به نظر شما چه کاری از دست ما ساخته است؟ اگر به شخص فرستنده بگوییم که این پیامک ها رو نفرست میگوید از ایران برایم ارسال شده. آیا ایده خاصی دارید؟ در هر حال خواستم عرض کنم که از خواندن مطلب زیبای شما بسیار لذت بردم و تشکر میکنم شاید اینگونه مطالب تلنگری باشد برای بیداری ذهنهای خفته.

شاد  و سربلند باشید