دا به دهدرس گد: دهدر هم هو چنه به گیل مینات بستیه؟

دهدر گد: یو کلیته هورجینمه.

داس گد: په سیچه در هورجینته قلف اکنی؟ مر چه منه هورجینت داری؟

دهدر گد: هم هونه که منه نفته هورجینت بهدار کردیه و اگوی یو ز بووته!