برای پیشگیری از انتشار پیامک های ناپسند و توهین آمیز بیاییم پیامک های زیبا، دلنشین و سازنده ی فرهنگی و اجتماعی تبارمان را جایگزین و به نمایش بگذاریم.شما چه پیامک زیبایی در این راستا دارید؟