خواستن(دوست داشتن) همس به هو وُ گاله نید، بی دُنگ بیادتم.

بیاییم به جای پیامک های ناپسند، از گفته ها و جملات زیبا به گویش بختیاری بهر ببریم.
 هم سرگرمی است و هم فرهنگ و گفتارمان را زنده نگاه خواهیم داشت.