عید سعید مبعث بر همه ی مسلمانان پاک نهاد خجسته باد.