چیت(chit) یک واژه ی بختیاری است و در گویش بختیاری دو کاربرد معنایی دارد. بدین صورت که با نوشتار و تلفط یکسان است اما در معنا دو تاست و در نامیدن دو چیز(ماده) بکار برده می شود. آیا معانی آن را می دانید؟ 
توضیح: مورد نظر، پارچه از نوع چیت نیست.