ماهی هفت سین

 

ماهیان را تَنگ در تُنگ بلورین نکنیم  

                             کشته بر روزِ نو و سفره هف* سین نکنیم

سنگدل ! چون نگریم چشم زلالش در تُنگ ؟ 

                                  شرم بادا که چنین سفره رنگین نکنیم!

بد صفایی است که با رقص دم مرگ قزل

                               این چنین بزم نوین در شب دیرین نکنیم 

                                                                 

در ره سال نو و پیرعمو نوروزی

                                 این چنین روز نو و شادی ننگین نکنیم

با تن خسته و در بند و غم ماهی سرخ

                         ننگ خود را به دو صد باره که سنگین نکنیم

 

هف= هفت