ایستاده از سمت راست: فریدون بابادی احمد سمالی، بازفتی رضایی حموله، حسین عبدالهی پبدنی،محمدمراد احمدی احمدسمالی، پرویز حاجی پور اسیوند، ایرج سلطانی  ململی، عباس حاجی پور اسیوند،

نشسته از سمت راست: هرمز کاظمی گندلی، نصراله رئیسی  مدملیل و محمد موسایی گله.