پاسدار تبار، فرهنگ و آیین خود باشیم!

بیاییم برای سرگرمی و خودنمایی و ...، فرهنگ و پیشینه ی کهن قومیت خود را بازیچه دست بازیگران بی مایه نکنیم! بیاییم ابتدا از خود و خانواده ی خویش این مبارزه را آغاز 


نماییم و افراد نزدیک خود را از آسیب های جدی به فرهنگ و تبار بختیاری آگاه سازیم. ابیاییم با شنیدن و یا دریافت هر مورد زشت و پیامک توهین آمیز تبار خود سکوت نکنیم و با بیان کنندگان و ارسال کنندگان با برخوردهای منطقی و سازنده، از ترویج این گونه گفتار زشت پیشگیری نماییم.

هیچ بیگانه ای از گفتار های محاوره ای و عامیانه و تکیه کلام های تبار ما آگاه نیست مگر خودمان که با نا آگاهی و نادانی به انتشار و گسترش آن می پردازیم. مگر دیگر اقوام از این گونه گفتارهای عامیانه و محاورات معمول و تکیه کلام ها و واژه های کوچه بازاری بر خوردار نیستند؟ کدام یک از افراد آن اقوام به فرهنگ و تبار خود خیانت می کنند و مسایل خود را من و شما انتقال می دهند؟ به خود بیاییم که با عنوان و ارسال هر کلام زننده و هر پیامک زشت و توهین آمیز، با دست خود تیشه بر ریشه ی درخت پیر فرهنگ خویش خواهیم زد.

خاک، فرهنگ، پیشینه و آیین هر قومی، مادر آن تبار خواهد بود. در سروده ی زیر می خواهم بگویم که حرمت مادر که عزیزترین ماست، واجب است. مسلماً هیچ کس مار خود را ریشخند دیگران نمی کند؛ پس خاک و فرهنگ و پیشینه ی کهن ما، مادر ماست!

 

مادر ما خاک ما، فرهنگ ماست

روشنی بخش دل پر رنگ ماست

 

مام ما این گویش پر بار ماست

پایداران چون تن کهسار ماست

 

هر که با فرهنگ و خاکش ره نجست

مهر دل  با مادر خود کرده سست

 

بازی و سرگرمی ما خاک نیست

دانش و فرهنگ قوم پاک نیست

 

هر که را در جان ز شیر مادر است

وان که را از خاک و قومش خاطر است،

 

لب فرو بندد ز حرف ناپسند

مادر خود را نسازد ریشخند

 

می کند هر پای را از خاک دور

چشم بد را می کند از  دید کور

 

هر لب بدگوی را با تیر تام

بر به  دوزد تا نیابد هیچ کام