با مرگ هر سالخورده هر قوم و تباری، بخشی مهمی از دانش بومی که سرمایه ی ملی  آنها است، به خاک فراموشی و نابودی سپرده خواهد شد. پیران و سالخوردگان هر قوم، افراد با تجربه و آگاهی هستند که در نبود دانش نوشتاری و ابزار و وسایل آن، ناگزیر از قوه حافظه کمک گرفتند و دانسته و داشته های فرهنگی، اجتماعی، هنری و معیشتی اجتماع خود را به خاطر سپردند و برای نسل های بعد نگه داشته و نتقال دادند،. این گروه از افراد با تجربه و آگاه به دانش محلی، امانت داران گنجینه های با ارزش قوم هستند که بنا بر وظیفه و پاسداشت و نگه داشت آن کمک شایانی به ماندگاری دانش مردمان پیشین برای آیندگان نموده اند.

   امروزه که بیشترین زنان و مردان به دانش آموخته اند و به دانش نوشتاری مسلط اند و ابزار و وسایل نوشتن و ثبت و ضبط در اختیار همگان هست، بر ماست قبل از آن که این امانت داران، گنج پر ارزش که ثمره و حاصل سال ها زحمت و تلاش پیشینیان از آزمون و خطای به وجود آمده است را برای همیشه به همراه خود به زیر خاک عدم و ونابودی فرو برند، به ثبت و نگهداشت آن اقدام نماییم.

   فردا دیر است، امروز باید به سراغ مردان و زنان با تجربه قوم خود رفت و گوش جان را به گفتارشان سپرد و قلم نگارشگر را بر دل پاک و سفید کاغذ به حرکت در آورد و گنج ارزشمند دانش بومی خود را به دوست مهربان به درازای زمان امانت سپرد و جاودانه ساخت.