گر می نخوری طعنه مزن مستانرا

بنیاد مکن تو حیله و دستانرا


تو غره بدان مشو که می، می نخوری

صد لقمه خوری که می غلام‌ است آنرا