بعدازظهر امروز روح پرفتوح بیژن سلجوقی پبدنی به آسمان پرواز کرد و به دیار باقی شتافت و در جوار زیارتگاه شاهزاده ابراهیم در روستای گردوی علیا به خاک سپرده شد. شادروان بیژن سلجوقی یکی از مردان بزرگ و صاحب نام طایفه پبدنی بود که فقدان وجود گرامی اش ضایعه ای بزرگ برای طایفه، بستگان و آشنایان خواهد بود. 

روانش شاد و یاد ارجمند و عزیزش همواره گرامی باد