مبادا گره بر ابرو در برابر مادر ظاهر شویم و مبادا ...     

وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم دل آزرده به کنجی نشست و گریان همی‌گفت: مگر 

 


خردی فراموش کردی که درشتی میکنی؟

 

چه خوش گفت : زالى به فرزند خویش

چو دیدش پلنگ افکن و پیل تن

 

گر از عهد خردیت یاد آمدی

که بیچاره بودی در آغوش من،

 

نکردى در این روز بر من جفا

که تو شیر مردى و من پیرزن

 

(سعدی)