روز زن بر همه ی زنان جان پرور و مهرگستر و مهر آفرین خجسته باد.

مهر مادر مهر مینو بر دل است

نور مادر رهنما بر ساحل است

 

مهر و نور مادری لطف خداست

وای بر آن کس که از «او» غافل است