زن خادم آرامگاه مزار برجسته و بلند ی که پوشیده از تصاویر ائمه اطهار(ع) و پارچه های رنگی و پارچه نوشته ها بود نشانم داد و گفت این مزار پسر کاوه ی آهنگر است!