خادم آرامگاه کاوه ی آهنگر، مرد مبارز و انقلابی یک زن میان سال است. وقتی برای ادای احترام بر مزار برجسته ی وسط آرامگاه ایستادم زن گفت: این سنگ مزار 

 


کاوه نیست؛ این مزار پسر اوست. سنگ و محل دفن کاوه ی آهنگر را از او جویا شدم. زن موزاییک های کف را نشانم داد که با تکه ای سنگ برجسته تر از سطح پیدا بود و گفت مزار کاوه این جاست!

بر مزارش نشستم و ادای احترام کردم.  کاوه ی آهنگر را دیدم که با پیشبند چرمی و نیزه ای در دست در برابر ضحاک ستمگر و خون آشام ایستاد و خروش برآورده و داد خون پسران ایرانی را از او طلب می کند و ...

سپس درفش کاویان را دیدم که باد افشان شده و ...