اگر دستی آن را از ریشه در نیاورد و پیازچه ی سفیدش را از زمین جدا نسازد،  غنچه اش باز خواهد شد و گل زیبایش زینت بخش طبیعت کوهسار بختیاری خواهد شد.