قربانت شوم
الساعه که در ایوان منزل با همشیره‌ ی همایونی به شکستن لبه‌ ی نان مشغولم،خبر رسید که شاهزاده موثق‌الدوله، حاکم قم را که به جرم رشاء و ارتشاء معزول کرده ‌بودم 


 به توصیه‌ ی عمه‌ ی خود ابقاء فرموده و سخن هزل بر زبان رانده‌اید. فرستادم او را تحت‌الحفظ به تهران بیاورند تا اعلی‌حضرت بدانند که اداره‌ ی امور مملکت به توصیه‌ ی عمه و خاله نمی‌شود. 
                                                        زیاده جسارت است، تقی"