هنگانی که سنگ «مافیه گه» بر روی هم بند شد و دیواره ی ماتم گاه را برقرار کرد، اسب کهر در غم تک سوار خود آماده ی آراسته شدن قرار گرفت، نی نفیر 


 جدایی را نواخت و دهل لرزه بر دل کوهساران بخت انداخت و انکار به باور نزدیک ترشد که روزی شیر شرزه هم، بندی خاک سرد بودن را می پذیرد!

 طبق آطلاع موثق، تصمیم گرفته شد که مراسم چهلمین روز پرواز آسمانی خسروخان جمشیدی پبدنی در روز پنجشنبه 21/2/91 در روستای مهدی آباد پرک تنگ گزی بختیاری برگزار گردد.

 روانش شاد و یاد خاطره انگیزه همواره گرامی