« رو زمین » یک واژه مصطلح در بختیاری است، آیا از معنی و مفهوم کاربردی معمول آن آگاهی دارید؟