همتبار گرامی، مسلماً شما نیز معنی  واژه های زیر را می دانید برای دستیابی به معنی یا معانی درست و صحیح درخواست می شود نسبت به درج مفاهیم هر یک از واژه های زیر را قدام فرمایید. با سپاس از شما همتبار ارجمند

ابا،وابا aba,waba

اجورهejoore

اچو ocho 


اخو(اخا     ekho,ekha

اخه(اقه) ache,aghe

ار(ایر)    ar,ayar 

ارازaraz     

اردی ordi  

اردل بردلordol bordol 

ارسی orosi  

ارزشتarzesht 

ارکorok   

ازما ezma   

اژدادezhdeha  

اسپیدespid  

استهیلestehil

استیمestim  

اسوoso   

اشتواeshteva  

اشکاردنeshkarden 

اشکستن، اشکنادنeshkasten

اشکفتeshkaft  

اشماردنeshmarden 

اشنیدنashniden 

افتوaftaw   

افتو درووaftaw darow 

اکالهekale  

اگو(اگوهه) ego,egohe

الانرفینalanorfin   

التاشaltash  

الازنگیalazangi 

الخترalakhtor  

السolos  

الوسaloos  

الهفalhof  

امادهamadah  

امووتamovat  

انکهaneke  

انجه انجهanje anje  

انجنیدنanjeniden  

انگستangost  

انگشت angesht  

انجمanjom    

انگلهangele  

اوaw     

اوبازaw baz 

اود(اودن)awod,awoden 

اوراییawraei  

اورawr

اورشمawreshom 

اوژدوو(اوژدون)awezhdow 

اوزاawza  

اوسارawsar

اوس(اوست،اوستون)awos,awestoon 

اوکیawki 

اولیغنیawligheni  

اولهawole 

اومال(اویار)awmal,awyar 

اویawi 

اینوو(اینون)einow, einon 

اینein 

ایماeima 

ایساeisa 

اونو(اونون)onow , onoon

ار کهarke