امیر خان بنده مایل به لینک با همه دوستان خوب و با فرهنگ و با احساس چون شما هستم . شما را لینک کردم و خوشحالم که دوست خوبی چون شما را دارم . موفق باشید .