پادشاهی، پارسایی را گفت هیچت از ما یاد می آید؟

گفت: بلی، وقتی که خدا را فراموش می کنم.

هر سو دود آنکش ز بر خویش براند

وآن را که بخواند به در کس ندواند