همتبار گرامی، مسلماً شما نیز معنی این واژه ها را می دانید برای دستیابی به معنی یا معانی درست و صحیح درخواست می شود در صورت امکان، مفاهیم هر یک از واژه های زیر را اعلام بفرمایید. در ضمن چنانچه واژه ای هم با تلفظ و یا نوشتار اشتباه و غلط در اینجا درج شده است، بدان اشاره نمایید تا اصلاح گردد. واژگان به ترتیب حروف الفبا انتخاب و طی روزهای آتی در این وبلاگ درج خواهد گردید و مفهوم هر بخش پس از مدتی  در مقابل واژه ها نوشته و اعلام خواهد شد. با سپاس از شما همتبار ارجمند

آوریز(آبریز)  averiz            

آربیزarbiz                       

آتشکateshak                 


آخ و نیجهakh o noje        

آخوو(آخون)akhow            

آردشو   deshoo             

آردولهardoole               

آگوagoo                       

آشپالashpal                  

آسیدهaside                         

آمختهamokhte               

آلغیaleghi                    

آلشتalesht                   

آلیدهalide                      

آفتینaftin                      

آگو (آگو گرد)ago             

آسیوaseyaw                 

آسموو(آسمون)asemoow  

آرنگareng                  

آر و برar o bar             

آرُهaroh                        

آستاره(آسداره)astare       

آفت(آفتن)aft                  

آلور(آلور کشیدن)aloor      

آوارavar