از راست به چپ آقایان: ولی (ولی اله) داوودی، محمدطاهر ناصری، مراد(سبزمراد) ناصری ، رستم مسعودی و حاجت ناصری