در مورد مهاجرین به منطقه پبده  و مبدا و نژاد و اصالت و شجره  تش ها و اولاد های تشکیل دهنده طایفه پبدنی درآینده در بخش وجه تسمیه  تش های طایفه اشاره و ثبت خواهد شد . چون در نظر است با نظرهمگان و بخصوص صاحب نظران و بزرگان طایفه و با ارائه شجره نامه هر تش توسط بزرگان و آگاهان هر تش ، مطالب بدون نقص ، کامل و مستند به تاریخچه اضافه گردد ، در حال حاضراز ذکر آن خودداری شده است . جهت اطلاع هم طایفه ای های خودم به اختصار بشرح زیر  به عرض می رسد .

       به اطلاع می رسانم که: پبدنی از 9 تش تشکیل شده است .1 - تش ابدال 2- تش باقر 3- تش باور ( باورشه یا باور شاه )4- تش جمشید  5- تش درویش عالی 6- تش رمدان  7- تش سلجوقی ( سلگو ) 8-  تش عبدالعلی (عبدلی ) 9- تش ناصر .

1- جد تش ابدال ... 

2- جد تش باقر از طایفه آرپناهی است .

3- تش باور از ساکنین اصلی و اولیه منطقه پبده بوده اند .

4- تش جمشید از طوایف چهارلنگ است که با صحبتهای شفاهی که با جناب آخسرو جمشیدی داشتم قرار شد که خدمتشان برسم و شجره نامه  تش جمشید را با ذکر نام جد و نام طایفه چهار لنگ که به پبده آمده اند  را در اختیار بنده بگذارند .

5- تش درویش عالی از طایفه مهدور هستند که این تش پس از تش باور اولین تش ساکن در پبده می باشد .

6- تش رمدان از دو اولاد نشکیل شده است . اولاد احمد و اولاد عبداله . جد اولاد احمد از شیراز و جد اولاد عبداله از گتوند به پبده مهاجرت کرده و ساکن شده اند .

7- تش سلجوقی از طایفه ذلکی (ذلقی)  چهار لنگ به منطقه پبده آمده و سکونت گزیده اند .

8- جد تش عبدلی و تش ناصر از خوانسار به پبده مهاجرت نموده و ساکن شده اند