این گواهی نامه مربوط به ملا شاه علی گزین زاده پبدنی است که به میل خود از ادامه کار در شرکت انصراف داده بود و گواهی مزبور از سوی شرکت نفت ایران و انگلیس صادر شد.